BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Várnai Eszter e.v. (7626 Pécs, Alsóhavi utca 9. fsz. 2., adószám: 56902084-1-22), mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) az alábbiak szerint állapítja meg a bérbeadási tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját és szabályzatát (a továbbiakban: adatkezelési szabályzat).

Adatkezelő "Pécsi Babavár Kölcsönző"kereskedelmi néven a tulajdonában álló elektromos mellszívók, csecsemőmérlegek, légzésfigyelők, bébiőrök, övterelők, magzati szívhang hallgatók, babakocsik bérbeadásával foglalkozó egyéni vállalkozó.

Az adatkezelő tevékenységének eredményes ellátása érdekében adatkezelést végez a bérlők (a továbbiakban: érintettek) részére:

Az adatkezelő az érintettekre vonatkozó személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli és az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének körülményeiről, feltételeiről, valamint az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

A jelen szabályzatban hivatkozott fogalmak meghatározását a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rögzíti.

I. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

 • Adatkezelési szabályzat időbeli hatálya: jelen adatkezelési szabályzat 2023.11.01. napján lép hatályba és az adatkezelő új adatkezelési szabályzatának megalkotásáig hatályos.

Az adatkezelő fenntartja jogát az adatkezelési szabályzat módosítására, avagy új adatkezelési szabályzat megalkotására az érintettek előzetes értesítése mellett.

 • Adatkezelési szabályzat alanyi (személyi) hatálya: a GDPR 4. cikk 1. pontjában hivatkozott érintettekre azaz "azonosított vagy azonosítható természetes személyre" terjed ki, akiknek a személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések érintik.
 • Tárgyi hatály: az adatkezelő bérbeadással kapcsolatos tevékenységére terjed ki az alábbi ingatlanokon (7626 Pécs, Alsóhavi u. 9. fsz. 2., 7621 Pécs, Papnövelde u. 10. 2/9.) míg adatkezelő nem bérbeadási tevékenységével kapcsolatban külön adatkezelési szabályzat az irányadó.

II. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 • Adatkezelő megnevezése: Várnai Eszter ev.
 • Adatkezelő székhelye (egyben tevékenységi központ): 7626 Pécs, Alsóhavi u. 9. fsz. 2.
 • Adatkezelő törvényes képviselője:
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma:
 • Adatkezelő (és a törvényes képviselője) telefonos elérhetősége:

Adatkezelő központi honlapja, amelyen a jelen szabályzat elérhető: www.pecsibabavar.hu

 • Adatkezelő e-mail címe: pecsibabavar@gmail.com
 • Adatvédelmi tisztviselő: nincs
 • Adatkezelő munkavállalóinak létszáma:

Az érintett a jelen fejezet szerinti elérhetőségeken gyakorolhatja a VIII. fejezet szerinti érintetti jogait.

III. ADATKEZELÉS CÉLJAI

Az adatkezelés céljai:

1. Valamennyi érintett esetében: az érintett személyazonosságának megállapítása, az érintettel történő kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, bérleti szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása, főként követelések érvényesítése.

2. Az adatkezelő nem használja fel a megjelölt céloktól eltérő célra az érintett személyes adatait.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a); b), c) és f) pontjai

Az előző bekezdésben meghatározott táblázatban hivatkozott jogszabályi rendelkezések kifejtése:

a) pont: érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés

Az érintett hozzájárulásának előzetesnek, megfelelő tájékoztatáson alapulónak, önkéntesnek, konkrétnak és egyértelműnek kell lennie. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 16 éven aluli személyekkel adatkezelő nem köt szerződést, így ilyen személy adatát nem kezeli.

b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

Szerződés megnevezése, amelyben az érintett az egyik fél:

bérleti szerződés

c) pont: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges:

Adatkezelőre vonatkozóan jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabályok:

számvitellel, adózással kapcsolatos jogszabályok

f) pont: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés

Az adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelése során jogos érdekének tekinti az érintettel szembeni igények (bérleti díj, kártérítési igény, ingó kiadása iránti igény stb.) érvényesítését.

Az érintett a VIII. fejezet szerinti jogait gyakorolhatja az adatkezelő jogos érdekeken alapuló adatkezelésével szemben.

V. A KEZELT ADATOK KÖRE

Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

Kezelt adatok köre

név

lakóhely

születési hely

születési idő

anyja neve

személyi igazolvány száma

telefonszám, e-mail cím

bankszámlaszám

A fenti táblázatban hivatkozott e-mail cím megadása kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A többi adat esetében a IV. pont szerinti egyéb jogalapok is fennállnak és ezen adatok megadása az adott jogviszony létesítésének előfeltétele. A bankszámlaszám megadását adatkezelő nem kéri, azonban amennyiben az érintett banki átutalással teljesíti a bérleti díjat, adatkezelő számára a bankszámlaszám ismertté válik.

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A jogi kötelezettség teljesítésén, a jogos érdekek érvényesítésén és a szerződések teljesítésén alapuló adatkezelésre az érintett bérlői jogviszonyának fennállásáig (a jogszabályban rögzített irat-adatmegőrzési kötelezettség kivételével), az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig - az érintett írásbeli törlési kérelmének (VIII. fejezet 5. pont) előterjesztéséig - kerül sor az adatkezelő részéről.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

a) Az adatkezelő a V pontban meghatározott adatokat (telefonszám és e-mail cím kivételével) jogos követeléseinek érvényesítése, valamint a jogi szakértelmet igénylő feladatok – okiratszerkesztés - ellátása céljából és a szükséges mértékben az adatkezelővel erre megbízási jogviszonyt létesítő ügyvédi iroda (ügyvéd) részére továbbíthatja.

b)

ba) Az adatkezelő az V. pontban meghatározott adatokból a számlákon szereplő név és cím adatokat, továbbá a bankszámla szám adatokat (a számlák és bankkivonatok könyvelésre átadásával) az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló könyvelési feladatokat ellátó vállalkozás részére továbbítja, amely adatfeldolgozónak minősül: Jelenlegi könyvelő:

Név: Tóth Eszter

Székhely: 7627 Pécs, Vadász u. 52. 1. em. 2.

Telefon: 06 20 999 2976

E-mail: gordibt@gmail.com

bb) Az adatkezelő – ügyintézés, kapcsolattartás végett - az V. pontban meghatározott adatokat az adatkezelővel közvetítői jogviszonyban (Ptk. 6:293.§ (1) bekezdése) álló közvetítője (területi képviselője) részére továbbítja, illetve meghatározott esetben az érintettel a közvetítő kerül először kapcsolatba, ily módon az V. pontban meghatározott adatokat a közvetítőtől szerzi be adatkezelő, amely adatfeldolgozónak minősül. Jelenlegi közvetítő:

Név:

Székhely:

Telefon:

E-mail:

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

c) Adatkezelő facebook oldala (https://www.facebook.com/pecsibabavarkolcsonzo/)

Adatkezelő a facebook oldalán Facebook pixelt (képpontot) nem alkalmaz, ezáltal remarketing listákat sem készít.

d) A hivatkozott a)-c) pont szerinti adattovábbításokon túlmenően az adatkezelő nem közli harmadik személyek részére az érintettek személyes adatait, azokat kizárólag olyan közhatalmi szervek részére adja át, amelyek jogszabály alapján jogosultak azt az adatkezelőtől igényelni. Adatkezelő közös adatkezelést nem folytat.

 • Adatkezelő nem folytat tevékenységet más tagállamban vagy harmadik országban, így ezen országokból érkező személyes adatok megadását nem teszi lehetővé.
 • Az adatok forrása az érintett közlése illetőleg az adatkezelő jogos érdekeinek biztosítása – követeléseinek érvényesítése – céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján vesz át, fogad személyes adatokat hatóságoktól, mint harmadik személyektől.

Adatkezelő az érintett által megadott adatokat kizárólag papír alapon fogadja (bérleti szerződésben bérlői adatok kitöltése), elektronikus (internet) alapú adatgyűjtést az adatkezelő nem folytat, adatkezelő facebook oldalán regisztráció nincs.

 • Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt, profilalkotást.
 • Adatkezelő nem kezeli a személyes adatok különleges kategóriáit, a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat.
 • Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, illetve adatvédelmi hatásvizsgálatot elvégezni az adatvédelmi szabályzat megalkotásának időpontjában.

VIII. ÉRINTETTI JOGOK

 • Átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog

Adatkezelő jelen szabályzat megalkotásával és a szabályzatnak a I/3 pont szerinti tevékenységi helyeken, valamint a II/5 pont szerinti weboldalon történő közzétételével tesz eleget a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett kérésére az adatkezelő szóbeli tájékoztatást is ad, feltéve, hogy más módon igazolásra került az érintett személyazonossága.

Adatkezelő elősegíti valamennyi érintetti jog gyakorlását.

Adatkezelő nem tagadhatja meg az érintetti jogok gyakorlása iránti kérelmeket, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, azonban legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a hivatkozott határidő további kettő hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, adatkezelő elektronikus úton adja meg a tájékoztatást, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (szabályzat IX. fejezet), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a jelen (VIII.) fejezetben hivatkozott, érintett által kért információkat és a részükre nyújtott tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A GDPR 12. cikk (6) bekezdése szerinti esetben ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 • Adatkezelő által az érintett rendelkezésére bocsátott információk

Adatkezelő a személyes adatok – érintettől történő - megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

 • az adatkezelő (és képviselője) megnevezése és elérhetőségei; (lásd II. fejezet)
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

(lásd III. és IV. fejezet)

c) adatkezelő jogos érdekei (lásd IV. fejezet f) pont)

Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. Az adatok továbbításáról, az adatkezelés esetleges címzettjeiről a VII/1. pont rendelkezik.

Adatkezelő a személyes adatok – érintettől történő - megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról (lásd VI. fejezet);
 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát;
 • az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja (a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint az eltérő jogalapon alapul adatkezelést);
 • az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (szabályzat IX. fejezet);

e) a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul (e-mail cím, bankszámlaszám kivételével), a személyes adatszolgáltatás az adott jogviszony (bérleti szerződés) létesítésének feltétele (kivéve: e-mail cím, bankszámlaszám), elmaradásuk esetén az adott jogviszony nem jön létre.

f) Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat.

g) Adatkezelő a gyűjtésük céljától eltérő célból nem kíván végezni további adatkezelést a személyes adatokon.

 • Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintetti személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (IX. fejezet).

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelésnek nincs címzettje, az adatokat – a VII/1 pontban foglaltak kivételével - nem közli mással, nem továbbítja. Az adatokat az adatkezelő csak az érintettől gyűjti. Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt és profilalkotást. Ettől függetlenül az érintett ezen információkra is jogosult rákérdezni.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő díjat nem számít fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban (.doc, .xls, .pdf, .jpg) bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként rendelkezik.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

· Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az érintettet tiltakozási jog illeti meg (lásd szabályzat VIII/9. pont) és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermektől került sor információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan.

Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra a személyes adatot, így az adatokat kezelő adatkezelőkre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.

A törlés iránti kérelmet az adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott okokból tagadhatja meg.

A törlési kérelem esetén az adatkezelő beazonosítja az érintettet, figyelemmel arra, hogy a jogosulatlan kérésre történő törlés adatvédelmi incidenst eredményezhet.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén: az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek szerint korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen írásban tájékoztatja.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő adatkezelésének nincs címzettje, így a címzettek tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség (GDPR 19. cikk) nem áll fenn. Az adatfeldolgozót (VII/1/a-b) adatkezelő tájékoztatja a valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés korlátozásról, amennyiben az olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet korábban adatkezelő adatfeldolgozó részére továbbított.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. (A formátumra a VIII/3. pont szerinti file formátumok az irányadóak, kivéve, ha az érintett más formátumban kéri.)

Az adatkezelő adatkezelése nem automatizált módon történik, így az érintett más adatkezelő részére történő továbbítására vonatkozó jogosultsága nem áll fenn az előző bekezdés szerint megkapott adatok vonatkozásában.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintettet tiltakozási jog illeti meg, jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelésnek az adatkezelő jogos érdekén kívül nincs más jogalapja az adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő által személyes adatok kezelése nem történik közvetlen üzletszerzés érdekében.

 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az "adatvédelmi incidens": a GDPR 4. cikk 12. pontja alapján a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettre vagy érintettekre nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat:

 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő (ha van) vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előző bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a fentiekben hivatkozott magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

IX. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

· Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az alábbi felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: https://www.naih.hu/

· A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, IX/1. pont szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

· Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult.

X. ADATBIZTONSÁG

A személyes adatot tartalmazó dokumentumokat az adatkezelő zárt helységben őrzi székhelyén (riasztórendszer mellett) illetve telephelyén, illetve nem hordozható, az adott helyiségből ki nem vihető számítógépeken tárolja.

A számítógépeken tárolt adatokat az adatkezelő nem nyomtatja ki.

XI. NYILVÁNTARTÁSOK IRATMINTÁI

1. Adatkezelés - Megszüntetési Nyilvántartás

Sorszám

Kérelem adatkezelőhöz történő beérkezésének időpontja

Érintett neve, azonosító adat

Kérelem tartalma

Adatkezelői intézkedés módja

Adatkezelői intézkedés ideje

Egyéb

2. Incidens Nyilvántartás

Sorszám

Incidens ideje

Incidens bekövetkezésének oka, körülményei

Érintettek köre, száma

Érintett Személyes adatok köre

Incidens bekövetkezésének hatása

Adatkezelői intézkedés megnevezése

Adatkezelői intézkedés ideje

Egyéb

Hatóság tájékoztatásának időpontja


3. Érintetti megkeresés nyilvántartása (kivéve megszüntetés iránti kérelmek)

Sorszám

Megkeresés adatkezelőhöz történő beérkezésének ideje

Érintett neve

Megkeresés tárgya

Intézkedés formája

Intézkedés kelte

Érintett esetleges reakciója a megtett intézkedésre

Érintetti reakció kelte

Egyéb

Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásának időpontja: 2023.11.01.


Várnai Eszter ev.

adatkezelő